Dostosowanie poradnictwa zawodowego do potrzeb pokolenia Z w zakresie przyszłych umiejętności, miejsc pracy i perspektyw zawodowych poprzez opartą na grach platformę wirtualnej rzeczywistości

W pierwszych miesiącach projektu przeprowadziliśmy ankietę internetową wśród 159 młodych ludzi (15-20 lat), 39 doradców zawodowych i 16 ekspertów w 7 krajach partnerskich – Bułgarii, Niemczech, Grecji, Włoszech, Polsce, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

88% młodych ludzi, którzy wzięli udział w badaniu, uznało, że ważne jest, aby byli oni informowani o pracy w przyszłości i zmianach w świecie pracy. Jednakże połowa młodych ludzi nie jest obecnie wykształcona lub poinformowana na ten temat w szkole lub nieformalnie. Tylko 1/3 młodych ludzi wierzy, że jest świadoma trendów i wiarygodnych źródeł informacji. 58% respondentów uważa, że jest poinformowanych lub raczej poinformowanych o przyszłej pracy, zdaniem większości praktyków zawodowych i ekspertów nie jest to jednak prawdą.

Badanie potwierdza znaczenie szerokiego spektrum kompetencji, które młodzi ludzie muszą posiadać, aby być przygotowani do przyszłej kariery zawodowej. Znajomość trendów na rynku pracy, samoświadomość, elastyczność i otwartość na zmiany są oceniane jako najważniejsze umiejętności zawodowe na przyszłość. Ponad 90% wszystkich respondentów podkreśla znaczenie kreatywności, innowacyjności i ducha przedsiębiorczości.

Jak wynika z badania, doradcy zawodowi również muszą lepiej przygotować się na przyszłe miejsca pracy. Ponad 1/3 respondentów twierdzi, że ich zdolność do stosowania narzędzi cyfrowych jest “sprawiedliwa” (28%) lub “wymaga poprawy” (10%). Jeden na dziesięciu doradców zawodowych przyznaje, że musi dalej rozwijać swoją wiedzę na temat trendów na rynku pracy i zasobów, potrzeb młodych ludzi oraz umiejętności tworzenia nowych narzędzi przeznaczonych dla nowej generacji cyfrowej.

Obecnie doradcy zawodowi rozwijają te kompetencje poprzez samodzielne uczenie się i uczenie się w trakcie pracy w praktyce. Większość respondentów nie może konkretnie zidentyfikować źródła informacji w Internecie i przyznać, że “brak jest takiej kompleksowej platformy, która w odpowiedni sposób dostarcza informacji na temat tego, jak pracować z młodymi ludźmi”.

Z wyjątkiem platform internetowych zawierających użyteczne informacje, ponad połowa z nich wykorzystywałaby również przykłady dobrych praktyk, szkolenia i narzędzia szkoleniowe oraz zasoby, które mogłyby być wykorzystane w ich pracy. 1/3 uważa, że pomocny jest również konkurs doradztwa zawodowego. Jest to ważne przesłanie dla decydentów politycznych, aby zwiększyć ofertę odpowiedniego i aktualnego kształcenia ustawicznego i szkoleń w celu zapewnienia jakości usług adekwatnej do potrzeb młodych ludzi i realiów rynkowych.

Wyniki badania zostały przedstawione w naszym sprawozdaniu z realizacji polityki, które wytycza drogę ku przyszłościowemu rozwojowi technologicznemu doradztwa zawodowego, zmianom społecznym i przemianom na rynku pracy, stanowią jedynie część wyzwań związanych z tradycyjnym podejściem do doradztwa zawodowego. Przyszłość wymaga nowego paradygmatu dla młodych ludzi, wychowawców i liderów, nie wystarczy pokazać dzieciom, jak zmienia się świat. Muszą zrozumieć, JAK się zmienia, jakie wyzwania i miejsca pracy przyniesie, jakiego rodzaju UEMIJĘTNOŚCI będzie wymagał. Usługi poradnictwa zawodowego muszą przekształcić się w DORADZTWO PRZYSZŁOŚCI oraz politykę poradnictwa i edukacji – w PRZYWÓDZTWO PRZYSZŁOŚCI.

Raport zawiera artykuły na takie tematy jak: globalne trendy kształtujące przyszły rynek pracy; wyzwania i rola doradców zawodowych; potencjalny wpływ wirtualnych światów nauki i innych technologii na rozwój zarządzania karierą i umiejętności przekrojowych. Zawiera wiele przykładów innowacyjnych gier i zasobów dotyczących kariery online. Wyjaśniono w nim również również metodykę gry Future Time Traveller.

Raport jest dostępny bezpłatnie w języku angielskim i we wszystkich językach partnerów. Jego wyniki zostały omówione z ekspertami w dziedzinie doradztwa zawodowego, kluczowymi zainteresowanymi stronami i praktykami podczas seminariów poświęconych polityce krajowej.