Ευκαιρίες για τον συν-μετασχηματισμό της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες

Όταν αναλύεται το δυναμικό απασχολησιμότητας των νέων στο μελλοντικό δείκτη εργασίας, αξίζει να αρχίσουμε με την επανάληψη των γεγονότων και των αριθμών γύρω από το θέμα, καθώς και να υπενθυμίσουμε τα ορόσημα που διαμορφώνουν το σχετικό πολιτικό και νομοθετικό τοπίο. Λαμβάνοντας αυτό το βήμα ως δεδομένο, φαίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα κύρια ευρήματα που προκύπτουν από τις πρόσφατες πηγές πληροφοριών για τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας (βλ. την τελευταία έκθεση Future of Jobs ή το Πανόραμα δεξιοτήτων) είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα πρότυπα στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης μέσω μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας πολιτικής της ΕΕ μετά το 2020 (στόχοι για τη Νεολαία προς το 2027 ή το DigComp 2.1, για να αναφέρουμε μόνο λίγους). Όλα αποκαλύπτουν το μέγεθος της τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές τάσεις και τον αντίκτυπό της στις βιομηχανίες, τις λειτουργίες εργασίας, τα επίπεδα απασχόλησης και τις νέες ανάγκες σε δεξιότητες. Με λίγα λόγια: ο επείγων χαρακτήρας της αλλαγής του παραδείγματος από ένα σιλό σε μια συστημική προσέγγιση είναι ολοφάνερος ως προς τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας. Read More

Πιλοτικά αποτελέσματα της έρευνας

Αφού πραγματοποιήθηκαν τεχνικές δοκιμές στα πλαίσια της σύμπραξης των εταίρων, έφτασε ο καιρός για πιλοτική εφαρμογή. Στόχος αυτού του σταδίου ήταν να εξακριβωθεί, μεταξύ των ανθρώπων που δεν σχετίζονται με το έργο – τόσο νέοι όσο και ειδικοί – η μεθοδολογία που υιοθέτησε η κοινοπραξία για τη δημιουργία παιδαγωγικών παιχνιδιών βασισμένων σε σενάρια. Για το σκοπό αυτό, δύο ξεχωριστές έρευνες απευθύνονταν σε δύο ομάδες χρηστών. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής υλοποίησης που πραγματοποιήθηκε σε 7 χώρες που ανήκουν στην σύμπραξη, συμμετείχαν 81 νέοι και 56 ειδικοί στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και παρατέθηκαν λεπτομερώς οι απόψεις τους σχετικά με τη χρησιμότητα της πλατφόρμας. Read More

Πώς να γίνει εφαρμογή της προσέγγισης που βασίζεται στο παιχνίδι και στο σενάριο με σημείο αναφοράς την επαγγελματική καθοδήγηση

Συγγραφέας: Antonia Schorer

Ινστιτούτο Καινοτομίας στη Μάθηση˙ Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg˙ Γερμανία

Η ψηφιοποίηση και η έναρξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης αλλάζουν τον τρόπο εργασίας μας. Αυτές οι αλλαγές έχουν αντίκτυπο τόσο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι όσο και στις απαιτούμενες ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προετοιμαστούν οι νέοι όσον αφορά τις βέλτιστες θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος και να υποστηριχθούν ως προς την αντιμετώπιση του μελλοντικού κόσμου της εργασίας. Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να εξελιχθούν σε οδηγό καθοδήγησης για το μέλλον. Η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να μετατραπεί σε ηγεσία για το μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος του έργου FUTURE TIME TRAVELER, το οποίο στοχεύει στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος μέσω μιας πρωτοποριακής προσέγγισης με βάση τα παιχνίδια που έχουν ένα συγκεκριμένο σενάριο. Σε αυτή τη βάση, ωστόσο, τίθεται το ερώτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι προσπάθειες στον τομέα της συμβουλευτικής για την σταδιοδρομία μπορούν να επιτευχθούν μέσω προσεγγίσεων που βασίζονται σε παιχνίδια και σενάρια αυτών και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν. Read More