Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

Abrosimova,  K .(2014).  Hypergrid Business.5 ways virtual reality will change education. Retrieved from: https://www.hypergridbusiness.com/2014/09/5-ways-virtual-reality-will-change-education/

Autor, David H. 2015. “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation.” Journal of Economic Perspectives

Autor, DH, F. Levy, and R.J. Murnane (2003) “The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration” The Quarterly Journal of Economics

Bates, B. (2004).Game Design (Second Edition). Boston: Thomson Course Technology

Bessen, James (2014) “Will robots steal our jobs? The humble loom suggests not.” Washington Post, January 25, 2014

Bessen, James  – Toil and Technology. International Monetary Fund. FINANCE & DEVELOPMENT, March 2015, Vol. 52, No. 1. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/bessen.htm

Bessen, J. (2015) Learning by Doing: The Real Connection between Innovation, Wages, and Wealth

Brighton School of Business Management.What to expect from Gen Z. Retrieved from  https://universitybusiness.co.uk/Article/what-to-expect-from-gen-z

Brynjolfsson, E. & A. McAfee (2014). The Second Machine Age.Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: WW Norton.

CEDEFOP (2018). Briefing note Less brawn, more brain for tomorrow’s workers. Retrieved on June 28, 2018 from http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9130

CEDEFOP conference: Maximising skills for jobs and jobs for skills: The power of partnerships (2015)

Center for Generational Kinetics (2017).The State of Gen Z 2017.Retrieved fromhttp://genhq.com/gen-z-2017/.

http://ecdl.org/media/TheFallacyofthe’DigitalNative’PositionPaper1.pdf

Cowan, T. (2010). The Great Stagnation. How America Ate All The Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better. New York: Penguin.

Daugherty, Paul R. and H. James Wilson (2018).Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI.

De Stefano, V (2016) Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy and the Law. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2767383

Dickey M. D. (2015). Aesthetics and Design for Game-based Learning. New York/ London: Routledge

Dreher C,. Reiners, T. Dreher, N. Dreher, H. ( 2009). Virtual Worlds as a Context Suited for Information Systems Education: Discussion of Pedagogical Experience and Curriculum Design with Reference to Second Life. Journal of Information Systems Education, Vol. 20(2) , 211

European Commission (2016) A New Skills Agenda For Europe – Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness. Retrieved from http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223

ECDL Foundation (2015) The Fallacy of the ‘Digital Native’: Why Young People Need to Develop their Digital Skills. Retrieved from

Fahey L., Randall R.M (1998). Learning from the Future – competitive foresight Scenarios. New York: John Wiley & Sons

Ford, M (2015) Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Basic Books

Frey, C.B. & M.A. Osborne (2013).The Future of Unemployment. How Susceptible Are Jobs to Computerization? Oxford: Oxford Martin Publication.

Garris, R./Ahlers, R./ Driskell, J. (2002). Games, Motivation, and Learning: A Research and Practice Model. Simulation Gaming, 33, 441-467.

Gee, P. (2005). Learning by Design: good video games as learning machines. E – Learning, 2(1), 5-16.

Greenidge, L, W. (2013). Using Virtual Reality Environments to Improve the Career Self-Efficacyof Minority Students: An Introduction, Ideas and Research You Can Use: VISTAS 2013,Article 59

Hajkowicz SA, Reeson A, Rudd L, Bratanova A, Hodgers L, Mason C, Boughen N (2016). Tomorrow’s Digitally Enabled Workforce: Megatrends and scenarios for jobs and employment in Australia over the coming twenty years. CSIRO, Brisbane Retrieved from https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-documents/16-0026_DATA61_REPORT_TomorrowsDigiallyEnabledWorkforce_WEB_160128.pdf

Hannon, K. (2010) What’s Next? Follow Your Passion and Find Your Dream Job. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/kerryhannon/2011/09/26/an-aging-population-means-new-jobs/#384b42375766

Hirschi, A. (in press, 2017). The Fourth Industrial Revolution: Issues and Implications for Career

Research and Practice.Career Development Quarterly. Retrieved from http://www.andreashirschi.com/publicationsblog/2017/10/30/the-fourth-industrial-revolution-issues-and-implications-for-career-research-and-practice

Hans G. K. Hummel, Elizabeth A. Boyle, Sif Einarsdóttir, Arna Pétursdóttir & Aurel Graur (2017). Game-based career learning support for youth: effects of playing the Youth@Work game on career adaptability,Interactive Learning Environments,DOI: 10.1080/10494820.2017.1402062. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/10494820.2017.1402062

International Labour Organisation (2018) World Employment and Social Outlook – Trends 2018. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_615594.pdf

International Labour Organisation (2018) World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs. Retrieved from http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_628654/lang–en/index.htm

Iqbala ,A. Kankaanrantaa, M. Neittaanmäkia, P. (2010) Engaging learners through virtual worlds. Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 3198–3205, WCES-2010

Kaku, M. (2011) Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily

Kaku, M. (2018) In the era of A.I. and automation, what job skills do you need most? Retrieved from https://bigthink.com/videos/michio-kaku-in-the-era-of-ai-and-automation-what-job-skills-do-you-need-most

Kraatz, S. (2017), Employment And Social Affairs. EN Policy Department A: Economy and Scientific Policy European Parliament PE 607.359, doi:10.2861/69395

Krugman, P. (2014) Four observations on secular stagnation. In: Teulings& Baldwin (eds.) Secular Stagnation. Facts, Causes, and Cures.A VoxEU.org eBook. London: CEPR, pp. 61-68.

Mc Conigal, J. (2011). Reality Is Broken. Why Games Make Us Better and How They Can Change The World. New York: The Penguin Press

McKinsey Global Institute. (2017) A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity. Retrieved from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx

Miller, B. & R.D. Atkinson (2013).Are robots taking our jobs, or making them? Washington: The Information Technology & Innovation Foundation (ITIF). .

Monster (2016).Multi-Generational Survey. Retrieved from https://www.monstersoftwaresolutions.com/docs/genz/monster_genz_report.pdf

Morgan, J. (2014). The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive Organization

Nesta (2017).The Future of Skills: Employment in 2030. Retrieved from https://www.nesta.org.uk/report/the-future-of-skills-employment-in-2030/

OECD (2003).Career Guidance: New Ways Forward. Retrieved June 2018 fromhttp://www.oecd.org/education/innovation-education/19975192.pdf

OECD (2010) Learning for Jobs. Retrieved from https://read.oecd-ilibrary.org/education/learning-for-jobs_9789264087460-en#page1

OECD (2011).Towards green growth. Retrieved from https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf

OCED (2017) Future Of Work And Skills . Retrieved from https://www.oecd.org/els/emp/wcms_556984.pdf

OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264273351-en.

Pettinger, T. (2016) The impact of an ageing population on the economy. Retrieved from https://www.economicshelp.org/blog/8950/society/impact-ageing-population-economy/

Phillips,M. (2017). How virtual reality technology is changing the way students learn.Retrievedfrom:http://theconversation.com/how-virtual-reality-technology-is-changing-the-way-students-learn-63271

Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. Retrieved from http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

Prensky, M. (2001).Digital Game-Based Learning. St. Paul/ Minnesota: Paragon House

Rifkin, J. (1995). The End of Work.The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. Kirkwood, NY: Putnam Publishing Group.

Rifkin, J. (2014). The Zero Marginal Cost Society.The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism. New York: Palgrave Macmillan.

Schwab, K (2017) The Fourth Industrial Revolution. Crown Business

Scudamore, B. (2018)  How The Gig Economy Is Fueling A New Type Of Entrepreneur. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/brianscudamore/2018/05/09/how-the-gig-economy-is-fueling-a-new-type-of-entrepreneur/#366c93ec6e11

Skills Development Scotland, My World of Work, (2018).What are Career Management Skills, and how can they help you?Retrieved from:https://www.myworldofwork.co.uk/my-career-options/what-are-career-management-skills-and-how-can-they-help-you

V-ALERT (2014) Virtual World for Awareness and Learning on Information Security. Report on 3D virtual worlds platforms and technologies, V-ALERT ERASMUS + KA3 ,543224-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP

Venable, M. (2016). 5 Ways Augmented and Virtual Reality Might Change Career Prep.Retrieved from: https://www.linkedin.com/pulse/5-ways-augmented-virtual-reality-might-change-career-prep-venable

Virtual Reality Society (2017), What are virtual worlds?, Retrieved from: https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-games/what-are-virtual-worlds.html

Wikipedia (2018), Definition of Virtual words, Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_world#Future

World Economic Forum (2016) The Future of Work – Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

World Economic Forum (2018) Eight Futures of Work – Scenarios and their Implications. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOW_Eight_Futures.pdf

World Health Organisation (2011).Global Heatlh and Ageing. Retrieved from http://www.who.int/ageing/publications/global_health/en/

3dspace-3D content on the open web (2016), What is the difference between a virtual world, and virtual reality?,Retrieved from: http://3dspace.com/2016/03/virtual-worlds-vs-virtual-reality/