Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

Συγγραφείς: CIAPE και BFE

Σημαντικές επιπτώσεις στις πολιτικές
1. Καθιέρωση μιας προσέγγισης πολλών παραγόντων και κοινή υπεύθυνη στάση για την εκπλήρωση των μελλοντικών αναγκών της Γενιάς Z μέσω της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
Η επείγουσα αλλαγή αντίληψης από μεμονωμένες προσεγγίσεις σε μια συστημική προσέγγιση είναι ένα καυτό θέμα συζήτησης όσον αφορά τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας
Το Future απαιτεί ένα καινοτόμο παράδειγμα για νέους, εκπαιδευτικούς και ηγέτες. Δεν αρκεί να δείξουμε στα παιδιά ΠΩΣ αλλάζει ο κόσμος. Πρέπει να καταλάβουν ΓΙΑΤΙ αλλάζει, ΤΙ είδους προκλήσεις και αλλαγές στις θέσεις εργασίας θα φέρει, τι είδους ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ θα απαιτήσει. Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να μετατραπούν σε ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ και στην πολιτική καθοδήγησης και εκπαιδευτική πολιτική- σε Ηγεσία για το Μέλλον (Leadership for the Future).

Ωστόσο, ένα υποστηρικτικό και πολλαπλό οικοσύστημα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη όσον αφορά την ομογενοποίηση των προτεραιοτήτων και των στρατηγικών πολιτικής των εμπλεκομένων μεμονωμένων παραγόντων – δηλαδή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των θεσμών, των εκπαιδευτικών, των ειδικών της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, των εργοδοτών, αλλά και των οικογενειών, δηλαδή των ατόμων και της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολό της.
Σε έναν όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο – όπως αυτός της «Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης» στον οποίο ζούμε –μια πλειάδα φορέων πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα συμβαίνουν συχνά με βραδύτερο ρυθμό από ότι στην αγορά εργασίας, και ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να επικοινωνήσει καλύτερα με την αγορά εργασίας για να συμβάλει στην κοινωνική ισότητα και να αποφύγει τη δημιουργία «κενών» (μη χρήσιμων) δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην αύξηση των ποσοστών ανεργίας.

Το έργο FUTURE συγκέντρωσε σημαντική αποδοχή από όλες τις ομάδες-στόχους, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημαντικότητα του θέματος που πραγματεύεται για πολλούς και διαφορετικούς ενδιαφερόμενους. Αναδείχθηκε επίσης η αλληλεξάρτηση μεταξύ των υπηρεσιών προσανατολισμού σταδιοδρομίας και των δημόσιων πολιτικών. Συγκεκριμένα, το έργο επιβεβαιώνει τον τρόπο με τον οποίο η οργάνωση, η διαχείριση και η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση ορισμένων βασικών στόχων της δημόσιας πολιτικής. Συγκεκριμένα, σε εθνικό επίπεδο εντός των 7 συμμετεχόντων χωρών, το έργο επεσήμανε πως οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να βοηθήσουν δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς – έτσι συνεπώς και κυβερνήσεις – να προωθήσουν τους στόχους της δια βίου μάθησης και συγχρόνως ανέδειξε το πως μπορεί να βοηθήσει ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην εφαρμογή πολιτικών ενεργού αγοράς εργασίας μέσω της προώθησης ενός δομημένου διαλόγου μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, με βάση την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιρροές και τάσεις που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή περιοχή, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επαρκής εξέταση του ειδικού δυναμικού των μεμονωμένων φορέων όσον αφορά τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της αλυσίδας αξιών της αγοράς εργασίας, οδηγώντας στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Αυτό συνεπάγεται τη μετάβαση από μια προσέγγιση που εστιάζει μόνο σε άμεσες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, προς μια ευρύτερη προσέγγιση που προσπαθεί επίσης να αναπτύξει δεξιότητες αυτοδιαχείρισης σταδιοδρομίας: για παράδειγμα, την ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων σταδιοδρομίας και την εφαρμογή τους, ξεκινώντας από αξιόπιστα γεγονότα και αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Στη συνέχεια παρατίθενται μερικά παραδείγματα που υποθέτουμε πως αξίζει να τονίσουμε:

Οι επαγγελματίες επαγγελματικής καθοδήγησης είναι οι ειδικοί που προορίζονται να βοηθήσουν τους ανθρώπους, από πολύ μικρή ηλικία, για να κάνουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και να διαχειριστούν τη σταδιοδρομία τους. Η καθοδήγηση/συμβουλευτική σταδιοδρομίας βοηθά τους ανθρώπους να προβληματιστούν σχετικά με τις φιλοδοξίες, τα ενδιαφέροντα, τα προσόντα και τις ικανότητές τους. Τους βοηθά ακόμα να κατανοήσουν την αγορά εργασίας και τα εκπαιδευτικά συστήματα και μετέπειτα αυτά να τα συσχετίσουν με αυτά που γνωρίζουν για τον εαυτό τους. Στις σύγχρονες μορφές του, ο επαγγελματικός προσανατολισμός βασίζεται σε διάφορους κλάδους: ψυχολογία, εκπαίδευση, κοινωνιολογία, όπως και οικονομία της εργασίας. Οι ειδικοί σταδιοδρομίας θα πρέπει επομένως να γνωρίζουν περισσότερο την ολιστική αποστολή τους προς την ευημερία της ΕΕ. Για να γίνει αυτό, οι πληροφορίες και οι προσεγγίσεις τους πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς σχετικά με τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις προβλέψεις σχετικά με τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες, ώστε να ευαισθητοποιηθεί η νέα γενιά σχετικά με τους κινδύνους της επιλογής παραδοσιακών και μη ασφαλών θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναβαθμιστούν οι ικανότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων και να προσαρμοστούν οι μέθοδοι επικοινωνίας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών που έχουν ειδικές ανάγκες ή / και λιγότερες ευκαιρίες.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένουν ότι η καθοδήγηση σταδιοδρομίας θα συμβάλει σε ορισμένους στόχους πολιτικής για την αγορά εργασίας (ποσοστό απασχόλησης, κινητικότητα εργασίας κ.λπ.). Είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορούν να λειτουργήσουν συστήματα καθοδήγησης σταδιοδρομίας, όπως αυτά, ελλείψει ανεπτυγμένων συστημάτων πληροφοριών και συμβουλών. Είναι επομένως σημαντικό οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πληροφορίες να είναι ενσωματωμένες και σε ανοιχτές πηγές, σε μια προοπτική διά βίου μάθησης. Είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι μια ισχυρή προοπτική για την αγορά εργασίας περιλαμβάνεται στα προγράμματα επαγγελματικής καθοδήγησης των σχολείων. Επιπλέον, να προβλέπεται η επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου να ενισχυθούν οι μελλοντικές πρωτοβουλίες επαγγελματικού προσανατολισμού, σύμφωνα με τις νέες αναδυόμενες πραγματικότητες.

Οι νέοι πρέπει να ενθαρρυνθούν προκειμένου να «συλλάβουν» αυτές τις πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν ενδιαφέρον, παρακολουθώντας τις κοινωνικοοικονομικές τάσεις μέσω της χρήσης αξιόπιστων πηγών πληροφοριών. Η νεολαία πρέπει να ενθαρρύνεται με αυτήν την έννοια από πολύ μικρή ηλικία, από την προσχολική φάση, αξιοποιώντας το δυναμικό της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Πολλά πρέπει να γίνουν υπό αυτή την έννοια: όπως αποκαλύπτεται από τη μελέτη πεδίου του FUTURE που διεξήχθη μεταξύ νέων από 7 χώρες της ΕΕ, το 88% από αυτούς δηλώνει ότι είναι σημαντικό να ενημερωθούν για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος και τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας , αλλά οι μισοί από αυτούς επί του παρόντος δεν μαθαίνουν για αυτά τα θέματα στο σχολείο ή έστω ανεπίσημα.

Το 88% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος και τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, αλλά οι μισοί από αυτούς επί του παρόντος δεν μαθαίνουν για αυτά στο σχολείο ή ανεπίσημα. Μόνο το 1/3 των νέων λένε ότι γνωρίζουν τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Ταυτόχρονα, το 58% αισθάνεται ενημερωμένο ή μάλλον ενημερωμένο για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας, κάτι που δεν αντιστοιχίζεται με την πραγματικότητα σύμφωνα με την πλειονότητα των επαγγελματιών σταδιοδρομίας και των ειδικών.
Η έρευνα επιβεβαιώνει τη σημασία ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων που πρέπει να κατέχουν οι νέοι, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Η γνώση των τάσεων της αγοράς εργασίας, η αυτογνωσία, η ευελιξία και η θετική αντιμετώπιση των αλλαγών αξιολογούνται ως οι πιο σημαντικές δεξιότητες σταδιοδρομίας για το μέλλον, όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφωνούν με αυτό. Οι δεξιότητες σχεδιασμού σταδιοδρομίας και λήψης αποφάσεων είναι επίσης πολύ σημαντικές για όλες τις ομάδες. Περισσότερο από το 90% του συνόλου των ερωτηθέντων τονίζουν τη σημασία της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και του πνεύματος επιχειρηματικότητας. Οι επαγγελματίες επαγγελματικής καθοδήγησης επισημαίνουν τη θετική στάση και τις αναλυτικές δεξιότητες ως κρίσιμες, ενώ είναι ελαφρώς λιγότερο σημαντικές.
Η Generation Z (η Γενιά Ζ) θα είναι η ραχοκοκαλιά της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Σε αυτό το εξαιρετικά δυναμικό, ανταγωνιστικό, ποικίλο και ακόμα πιο αυτοματοποιημένο εργασιακό περιβάλλον, πρέπει να αναπτύξουν και να επιδείξουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και γνώσεων οι νέοι αυτής της γενιάς. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της γενιάς θα είναι αυτοαπασχολούμενοι ή θα εργάζονται με ελαστικές συμβάσεις εργασίας, θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες πραγματικές συνθήκες εργασίας και τεχνολογίες και να σχεδιάσουν τους δικούς τους νέους τύπους θέσεων εργασίας. Για αυτό, χρειάζονται πολύ ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων από αυτά που παράγονται από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα. Έτσι, το κύριο μήνυμα και η πρόκληση είναι ένα για τις κοινωνίες. Πρέπει να ξανασκεφτούν το όραμά τους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο σύνολό τους και να εξοπλίσουν τους πολίτες από όλες τις ηλικίες, αλλά ειδικά εκείνους που αναμένεται να είναι οι πιο παραγωγικοί, δραστήριοι, ανταγωνιστικοί, επιχειρηματικοί και καινοτόμοι στο πεδίο της οικονομίας. Οι νέοι πρέπει να είναι εκτεθειμένοι σε περισσότερη πρακτική εμπειρία, η οποία θα τους επιτρέψει να εξασκήσουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν περισσότερο. Επιπλέον, τα θέματα που σχετίζονται με τους μετασχηματισμούς εργασίας, τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις δεξιότητες σταδιοδρομίας κ.λπ. δεν τίθενται στο προσκήνιο και οι νέοι δεν γνωρίζουν το μέλλον τους.

Τέλος, η κοινωνία στο σύνολό της καλείται να εξοπλίσει τους πολίτες, ειδικά εκείνους που αναμένεται να είναι το πιο ενεργό και καινοτόμο κομμάτι της οικονομίας της, και να τους προσφέρει περισσότερες «πρακτικές» εμπειρίες, ενισχύοντας την αυτονομία και την κριτική σκέψη συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Επίσης, όλοι οι σχετικοί φορείς θα πρέπει να υποστηρίξουν ενεργά μια πολιτιστική αλλαγή (μέσω έργων, πρωτοβουλιών, εργαλείων και ανοικτής ανταλλαγής πληροφοριών), ώστε να υπερβαίνουν τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μοντέλα / τεχνικές και τις παρωχημένες προσεγγίσεις σταδιοδρομίας.

2. Αξιοποίηση των ευκαιριών συν-μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής υπηρεσίας επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι εικονικοί κόσμοι

Οι ολιστικές προσεγγίσεις σταδιοδρομίας προσπαθούν να διδάξουν (νέους) ανθρώπους να σχεδιάσουν και να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την εργασία και τη μάθηση. Η καθοδήγηση σταδιοδρομίας καθιστά τις πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες πιο προσβάσιμες οργανώνοντάς την, συστηματοποιώντας την και καθιστώντας τις διαθέσιμες όταν, όπου (σχολεία και τριτοβάθμια ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ιδιωτικοί πάροχοι προσανατολισμού, επιχειρήσεις, κοινότητες και ιδιωτικά περιβάλλοντα) και όπως το χρειάζονται οι άνθρωποι. Υπό αυτήν την έννοια, μια προϋπόθεση για την επανεξέταση της καθοδήγησης σταδιοδρομίας της Γενιάς Z είναι η επίγνωση της πολυπλοκότητας και της ταχύτητας των τεχνολογικών και ψηφιακών εξελίξεων.

Οι νέοι είναι πιο πρόθυμοι να εξερευνήσουν έτοιμες προς χρήση πληροφορίες, διαδικτυακά εργαλεία και μεθόδους καθοδήγησης, ωστόσο υπάρχει ακόμη ένα κενό στην παροχή ποιοτικών εργαλείων, τα οποία είναι ενημερωτικά και επαρκούς εκπαιδευτικού περιεχομένου. Αντίθετα, το υπάρχον διαδικτυακό περιεχόμενο δεν είναι προσαρμοσμένο για τους ευέλικτους νέους μαθητές και εξακολουθούν να ισχύουν οι παραδοσιακές μέθοδοι παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Όσον αφορά την προσέγγιση του έργου FUTURE, οι εμπλεκόμενοι ομάδες- στόχοι εκτιμούσαν πραγματικά την καινοτόμο άποψη, τις πρακτικές μεθόδους μάθησης, τις σχετικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν και τις συναρπαστικές πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν (π.χ. την πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας 3D για συμβουλευτική σταδιοδρομίας).

Σε γενικές γραμμές, οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας πρέπει να επανεξετάζουν συνεχώς τις γνώσεις τους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για να παρέχουν καθοδήγηση κατάλληλη για την πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το εύρος του υλικού και των πόρων υποστήριξης πρέπει να ψηφιοποιηθεί και να αναθεωρείται συνεχώς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν ως ερέθισμα για τις νεότερες γενιές. Αυτό πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα με τις σχετικές δεξιότητες των επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού: ακόμα και σήμερα, πολύ συχνά, η ικανότητά τους να εφαρμόζουν ψηφιακά εργαλεία είναι είτε σε μέτρια επίπεδα είτε χρειάζεται βελτίωση. Επίσης, οι γνώσεις τους για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας και τις απαιτήσεις δεξιοτήτων θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω σε ορισμένες περιπτώσεις για να ταιριάζουν στις ανάγκες των ψηφιακών γενεών.
Αυτό απαιτεί αύξηση της παροχής σχετικής και σύγχρονης συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι κατάλληλη για τις ανάγκες των νέων και την πραγματικότητα της αγοράς.
Τα χαρακτηριστικά των εικονικών κόσμων τους καθιστούν ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς επιτρέπουν την εμπλοκή των μαθητών μέσω πιο ολοκληρωμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να παρέχουν στους μαθητές πλήρη κατανόηση μιας κατάστασης χρησιμοποιώντας συναρπαστικές τρισδιάστατες εμπειρίες που επιτρέπουν στον μαθητή να περιπλανηθεί ελεύθερα στο μαθησιακό περιβάλλον. Μέσω αυτού, μπορούν να εξερευνήσουν τον εικονικό κόσμο, να βρουν έναν σκοπό, να ενεργήσουν, να κάνουν λάθη, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με άλλους μαθητές και αυτό εξηγεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον για μάθηση και διδασκαλία σε τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους από μεγάλο αριθμό σχολείων και πανεπιστημίων. Σε όλη τη βιβλιογραφία για τους εικονικούς κόσμους, τα συμπεράσματα είναι ότι αυτοί οι κόσμοι μπορούν να ενισχύσουν το εγγενές κίνητρο, να τονώσουν την αριστεία στα μαθησιακά αποτελέσματα και να προωθήσουν τη βιομηχανική / την ερευνητική εφαρμογή. Εκτός από την εκπαίδευση γενικά, οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας, εξοπλίζοντας το άτομο με εγκάρσιες (βασικές) ικανότητες για καλύτερη διαχείριση και ανάπτυξη των προοπτικών επιτυχίας του στην εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή σε σύνθετες καταστάσεις.
Υπάρχει τεράστια ανάγκη να αναπτυχθεί και να υποστηριχθεί μια καινοτόμα συμβουλευτική υποστήριξης της σταδιοδρομία μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών και έργων, τα οποία παράγουν πρακτικά διαδικτυακά εργαλεία, εφαρμογές για κινητές συσκευές και διαδικτυακές εφαρμογές, πλατφόρμες πληροφοριών κ.λπ., προκειμένου να ανταποκριθούν στη ζήτηση των νεότερων γενεών για περισσότερο σύγχρονη προσέγγιση.
Το έργο FUTURE και η πλατφόρμα τρισδιάστατου εικονικού κόσμου για την επαγγελματική καθοδήγηση της Γενιάς Z είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πως οι ψηφιακές τεχνολογίες ταιριάζουν στις ανάγκες των νέων και των επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές και ένα έτοιμο όργανο, συμπεριλαμβανομένης μιας λεπτομερούς μεθοδολογίας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δράσεις με νέους σε διαφορετικά επίσημα και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Αυτή η ευελιξία αποκάλυψε ότι αποτελεί προστιθέμενη αξία για την ευρεία χρηστικότητα του εργαλείου π.χ. να ενσωματωθεί σε μεμονωμένες συνεδρίες κατάρτισης / συμβουλευτικής, δραστηριότητες τάξεων, ομαδικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις θέσεις εργασίας και την αγορά εργασίας στο μέλλον, με σκοπό την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Μέσα σε μια ποικιλία μαθησιακών πλαισίων, η μορφή του αποδείχθηκε ότι δίνει ώθηση στους συμμετέχοντες και τους μαθητές να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα, να ανατεθούν καθιερωμένες μαθησιακές εργασίες, να εφαρμόσουν δημιουργικές ιδέες με ή χωρίς την υποστήριξη ενός οδηγού (γονέας, δάσκαλος, προπονητής κ.λπ.).

3. Δημιουργώντας τις βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία που αναπτύσσονται μέσω δημόσιων πόρων υπό το πρίσμα της εθνικής και ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας και πλατφορμών
Μεταξύ των τελικών δραστηριοτήτων του έργου FUTURE, οι εταίροι του έργου ξεκίνησαν δύο διαγωνισμούς που διεξήχθησαν σε 7 χώρες (εταίρους) και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό να ενθαρρύνουν και να συλλέξουν ιδέες για μελλοντικές θέσεις εργασίας, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές από επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού και νέους.
Μια κοινοπραξία τριών εκπροσώπων σε κάθε χώρα-εταίρο από οργανισμούς στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των μέσων ενημέρωσης έκρινε και επέλεξε ένα σύνολο 38 βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων για καινοτόμο επαγγελματικό προσανατολισμό. Αυτά καλύπτουν μια σειρά προσεγγίσεων και μεθοδολογιών, καθώς καταδεικνύουν τους ποικίλους διαφορετικούς τρόπους που τα offline και τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν στους επαγγελματίες σταδιοδρομίας να βρουν σύγχρονους και καινοτόμους τρόπους για να συνεργαστούν με τους νέους για τους μελλοντικούς στόχους και τις φιλοδοξίες τους ως προς τη σταδιοδρομία τους.

Το έργο FUTURE έχει καταδείξει σαφώς ότι τα απαραίτητα και σημαντικά σύνολα δεδομένων είναι μερικές φορές διασπαρμένα μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων και οργανισμών και ότι η πρόσβαση στην καινοτομία και την έμπνευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό μπορεί να είναι για αυτόν τον λόγο γενικά δύσκολη. Αυτό αποτελεί εμπόδιο στη δυνατότητα μεταφοράς, τη συγκρισιμότητα και την ενημέρωση των σχετικών πληροφοριών, η οποία είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό νέων εθνικών ή διασυνοριακών προσεγγίσεων και καινοτόμων πολιτικών. Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό περιβάλλον ενιαίας εξυπηρέτησης (one-stop-shop) που θα περιλαμβάνει εμπνευσμένες πρακτικές και εργαλεία. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα και ανοιχτά προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη χρημάτων και χρόνου και να επισημανθούν τα κενά που πρέπει να βελτιωθούν μέσω ειδικών πόρων. Τα ευρωπαϊκά έργα που παράγουν τέτοιες πληροφορίες (εργαλεία, προσεγγίσεις, μεθοδολογίες), όπως το FUTURE, θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να συμπληρώνουν τη βάση δεδομένων με δεδομένα σύμφωνα με τυποποιημένες και εναρμονισμένες μορφές. Τέλος, αυτό θα τονώσει γενικά τη δημιουργία νέων πληροφοριών.