Εκτίμηση επιπτώσεων του έργου Future – κύρια αποτελέσματα για μαθητές και επαγγελματίες

Συγγραφέας: ULO

Ο κύριος στόχος του έργου FUTURE είναι να εισαγάγει μια καινοτόμο προσέγγιση σεναρίων βασισμένη στο παιχνίδι ως προς την συμβουλευτική σταδιοδρομίας για την εισαγωγή της Γενιάς Z στις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Για να το επιτύχει αυτό, η κοινοπραξία 7 εταίρων έχει αναπτύξει την πλατφόρμα Future Time Traveller σε τρισδιάστατο εικονικό κόσμο, απευθυνόμενη σε μαθητές ηλικίας 13-19 ετών, καθώς και σε επαγγελματίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που συνεργάζονται μαζί τους.
Κατά τη διάρκεια του έργου, η κοινοπραξία προσέγγισε δεκάδες χιλιάδες παραλήπτες μέσω των δικτύων της και χρησιμοποιώντας διαφορετικά κανάλια – την πλατφόρμα του έργου και τη σελίδα στο Facebook, καθώς και μέσω εκδηλώσεων και μέσω δημοσιεύσεων. Read More

Ευκαιρίες για τον συν-μετασχηματισμό της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες

Όταν αναλύεται το δυναμικό απασχολησιμότητας των νέων στο μελλοντικό δείκτη εργασίας, αξίζει να αρχίσουμε με την επανάληψη των γεγονότων και των αριθμών γύρω από το θέμα, καθώς και να υπενθυμίσουμε τα ορόσημα που διαμορφώνουν το σχετικό πολιτικό και νομοθετικό τοπίο. Λαμβάνοντας αυτό το βήμα ως δεδομένο, φαίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα κύρια ευρήματα που προκύπτουν από τις πρόσφατες πηγές πληροφοριών για τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας (βλ. την τελευταία έκθεση Future of Jobs ή το Πανόραμα δεξιοτήτων) είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα πρότυπα στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης μέσω μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας πολιτικής της ΕΕ μετά το 2020 (στόχοι για τη Νεολαία προς το 2027 ή το DigComp 2.1, για να αναφέρουμε μόνο λίγους). Όλα αποκαλύπτουν το μέγεθος της τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές τάσεις και τον αντίκτυπό της στις βιομηχανίες, τις λειτουργίες εργασίας, τα επίπεδα απασχόλησης και τις νέες ανάγκες σε δεξιότητες. Με λίγα λόγια: ο επείγων χαρακτήρας της αλλαγής του παραδείγματος από ένα σιλό σε μια συστημική προσέγγιση είναι ολοφάνερος ως προς τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας. Read More