Μελέτη χαρτογράφησης πολιτικής

Στους πρώτους μήνες του έργου διεξήχθη μια ηλεκτρονική έρευνα μεταξύ 159 νέων (ηλικίας 15-20 ετών), 39 επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού και 16 εμπειρογνωμόνων στις 7 χώρες εταίρους – Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο .

Το 88% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος και τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. Ωστόσο, οι μισοί από τους νέους δεν είναι επί του παρόντος εκπαιδευμένοι ή ενημερωμένοι για το θέμα αυτό στο σχολείο ή ανεπίσημα. Μόνο το 1/3 των νέων πιστεύει ότι έχουν επίγνωση των τάσεων της αγοράς εργασίας και των αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης. 58% αισθάνονται ενημερωμένοι ή μάλλον ενημερωμένοι σχετικά με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας,  αλλά σύμφωνα με την πλειοψηφία των επαγγελματιών σταδιοδρομίας και των εμπειρογνωμόνων αυτό δεν συμβαίνει. Read More

Το FUTURE Time Traveller έκλεισε ένα χρόνο!

Πριν από 12 μήνες, η πολυεθνική μας ομάδα ξεκίνησε μια μελλοντική πρωτοβουλία με στόχο να μετασχηματίσει τον προσανατολισμό της σταδιοδρομίας για την Γενιά Z μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης με βάση τα σενάρια και να προετοιμάσει την επόμενη γενιά για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Read More

Ο κόσμος έχει μπει σε μια καινούργια εποχή – την εποχή της τετάρτης βιομηχανικής επανάστασης

Η Έκθεση για το Μέλλον της Απασχόλησης, το Πανόραμα Δεξιοτήτων και πολλές πηγές πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας αποκαλύπτουν το μέγεθος της τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές τάσεις και τον αντίκτυπό τους στις βιομηχανίες, στις λειτουργίες εργασίας, στα επίπεδα απασχόλησης και στις δεξιότητες..

Read More