Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

Στους πρώτους μήνες του έργου διεξήχθη μια ηλεκτρονική έρευνα μεταξύ 159 νέων (ηλικίας 15-20 ετών), 39 επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού και 16 εμπειρογνωμόνων στις 7 χώρες εταίρους – Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο .

Το 88% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος και τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. Ωστόσο, οι μισοί από τους νέους δεν είναι επί του παρόντος εκπαιδευμένοι ή ενημερωμένοι για το θέμα αυτό στο σχολείο ή ανεπίσημα. Μόνο το 1/3 των νέων πιστεύει ότι έχουν επίγνωση των τάσεων της αγοράς εργασίας και των αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης. 58% αισθάνονται ενημερωμένοι ή μάλλον ενημερωμένοι σχετικά με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας,  αλλά σύμφωνα με την πλειοψηφία των επαγγελματιών σταδιοδρομίας και των εμπειρογνωμόνων αυτό δεν συμβαίνει.

Η έρευνα επιβεβαιώνει τη σημασία ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι νέοι, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη μελλοντική σταδιοδρομία τους. Η γνώση των τάσεων της αγοράς εργασίας, της αυτογνωσίας, της ευελιξίας και του ανοίγματος στην αλλαγή αξιολογούνται ως οι σημαντικότερες δεξιότητες σταδιοδρομίας για το μέλλον. Περισσότερο από το 90% όλων των ερωτηθέντων τονίζει τη σημασία της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος.

Οι επαγγελματίες του προσανατολισμού σταδιοδρομίας πρέπει επίσης να προετοιμαστούν καλύτερα για το μέλλον των θέσεων εργασίας, όπως δείχνει η έρευνα. Περισσότερο από το 1/3 δηλώνει ότι η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία είναι είτε “μέτρια” (28%) είτε “χρειάζεται βελτίωση” (10%). Ένας στους δέκα συμβούλους σταδιοδρομίας παραδέχεται ότι πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις τους σχετικά με τις τάσεις και τους πόρους της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες των νέων και την ικανότητα δημιουργίας νέων εργαλείων σχεδιασμένων για τη νέα ψηφιακή γενιά.

Επί του παρόντος, οι επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού αναπτύσσουν αυτές τις ικανότητες μέσω της αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης και της εκμάθησης στην πράξη. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν μπορούν να προσδιορίσουν συγκεκριμένα τον ιστό της πηγής πληροφοριών και παραδέχονται ότι «δεν υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα ενιαίας εξυπηρέτησης, η οποία να παρέχει επαρκώς πληροφορίες για το πώς να συνεργαστείτε με τους νέους σε αυτό το θέμα»”.

Εκτός από τις διαδικτυακές πλατφόρμες με χρήσιμες πληροφορίες, περισσότεροι από τους μισούς θα χρησιμοποιούσαν επίσης παραδείγματα καλών πρακτικών, κατάρτισης και εκπαιδευτικών εργαλείων και πόρων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην εργασία τους. Το 1/3 θεωρεί επίσης χρήσιμο τον διαγωνισμό επαγγελματικού προσανατολισμού. Πρόκειται για ένα σημαντικό μήνυμα προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την αύξηση της παροχής σχετικής και σύγχρονης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι επαρκής για τις ανάγκες των νέων και την πραγματικότητα της αγοράς.

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται στην Έκθεση Πολιτικής, η οποία χαρτογραφεί τις  μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις στον προσανατολισμό της σταδιοδρομίας, οι κοινωνικές αλλαγές και οι μετασχηματισμοί της αγοράς εργασίας αποτελούν  ένα μόνο μέρος των προκλήσεων για τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στην επαγγελματική καθοδήγηση. Το μέλλον απαιτεί ένα νέο πρότυπο για τους νέους, τους εκπαιδευτικούς και τους ηγέτες, δεν αρκεί να δείξουμε στα παιδιά το πώς αλλάζει ο κόσμος. Πρέπει να καταλάβουν γιατί αλλάζει, τι είδους προκλήσεις και θέσεις εργασίας θα φέρει, τι είδους ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ θα απαιτήσει. Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να μετασχηματιστούν ώστε να κατευθύνονται στο μέλλον και στην πολιτική καθοδήγησης και εκπαίδευσης – για την ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.

Η έκθεση περιέχει άρθρα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως οι παγκόσμιες τάσεις που διαμορφώνουν τη μελλοντική αγορά εργασίας,  τις προκλήσεις και το ρόλο των επαγγελματιών του επαγγελματικού προσανατολισμού , τον πιθανό αντίκτυπο των μαθησιακών περιβαλλόντων εικονικών κόσμων και άλλων τεχνολογιών στην ανάπτυξη της διαχείρισης της σταδιοδρομίας και των εγκάρσιων δεξιοτήτων. Παρέχει πολλά παραδείγματα online καινοτόμων παιχνιδιών και πόρων σταδιοδρομίας. Επίσης εξηγείται η μεθοδολογία πίσω από το παιχνίδι του Future Time Traveler.

Η έκθεση διατίθεται στα Αγγλικά και σε όλες τις άλλες γλώσσες των συνεργατών. Τα αποτελέσματά της έχουν συζητηθεί με εμπειρογνώμονες σταδιοδρομίας, με βασικούς ενδιαφερόμενους και επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων εθνικής πολιτικής.