Το Ταξιδιώτης στο Μέλλον ( FUTURE Time Traveller) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στη μετατροπή της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας της γενιάς Z μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης βασιζόμενη σε παιχνιδοκεντρικά σενάρια (games-based scenario ) για την προετοιμασία της επόμενης γενιάς για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.    

Οι στόχοι μας είναι:

  • Η ενθάρρυνση της καινοτόμου σκέψης και της προσανατολισμένης στο μέλλον νοοτροπίας των νέων μέσω μιας καινοτόμου παιχνιδοκεντρικής  εικονικής πραγματικότητας που θα τους βοηθήσει να εξερευνήσουν τον μελλοντικό κόσμο, να κατανοήσουν τις τάσεις που διαμορφώνουν τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας, τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν.
  • Η ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων επαγγελματικού προσανατολισμού με τη μεθοδολογία, τα εργαστήρια, τον διαγωνισμό και το ηλεκτρονικό βιβλίο των βέλτιστων πρακτικών για καινοτόμες υπηρεσίες σταδιοδρομίας.
  • Η ώθηση στις καινοτομίες και στις προσανατολισμένες στο μέλλον πολιτικές σταδιοδρομίας, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και μεθόδους μάθησης και πληροφορίες για την αγορά εργασίας – με μελέτες πολιτικών και έκθεση ενδείξεων των επιπτώσεων.

 

Για να τα επιτύχουμε αυτά, τα επόμενα 3 χρόνια θα υλοποιήσουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Το 2018 θα διεξαγάγουμε μια μελέτη χαρτογράφησης πολιτικής “Ατζέντα επαγγελματικής καθοδήγησης προσανατολισμένη στο μέλλον προετοιμασία των νέων για μελλοντικές θέσεις εργασίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών σταδιοδρομίας”. Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε 3 κρίσιμους παράγοντες: στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας. στην ικανότητα των επαγγελματιών του επαγγελματικού προσανατολισμού για καινοτομία · και στο ρόλο της υποστήριξης πολιτικής για βιώσιμη, ποιοτική και καινοτόμο ανάπτυξη του επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα ευρήματα της μελέτης θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια σεμιναρίων για τους διαμορφωτές πολιτικής στο τέλος του έτους. Εν τω μεταξύ, θα ξεκινήσουμε την υλοποίηση της πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας και της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη παιχνιδοκεντρικών  σεναρίων.

Το 2019, μετά από δοκιμές και πιλοτικές χρήσεις, η πλατφόρμα και η μεθοδολογία θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις επίδειξης και δημιουργικά σεμινάρια για την ανάπτυξη σεναρίων καινοτόμου επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα διοργανώσουμε διαγωνισμό για καινοτόμες υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και διαγωνισμό στο Facebook για τους νέους με θέμα: Χρονοκάψουλα-“Εργασίες του Μέλλοντος”.

Το 2020 θα επεξεργαστούμε το ηλεκτρονικό βιβλίο με τις βέλτιστες πρακτικές των καινοτόμων υπηρεσιών σταδιοδρομίας και θα προετοιμάσουμε μια έκθεση αποδείξεων πολιτικής σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου. Όλα τα προϊόντα θα συγκεντρωθούν σε μια έκθεση την , FUTURE  Roadmap η οποία θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση της προσέγγισης του έργου, της μεθοδολογίας και των μηνυμάτων πολιτικής. Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε τελικές εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες των εταίρων.

Η κοινοπραξία του έργου FUTURE  περιλαμβάνει 7 αναγνωρισμένους οργανισμούς στους τομείς της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, των καινοτομιών μάθησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από περισσότερους από 30 συνεργαζόμενους εταίρους – δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς προσανατολισμένους στο μέλλον σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Γνωρίστε την ομάδα μας!