Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

Автори: CIAPE и ФБО
Основни изводи от проекта

1. Създаване на нов системен подход за кариерно ориентиране на Поколението Z

Проектът FUTURE се стреми да въведе нова парадигма за младите хора, консултантите и лидерите в кариерното ориентиране. Вече не е достатъчно да покажем на децата КАК се променя светът. Те трябва да разберат ЗАЩО се променя, КАКВИ предизвикателства и нови професии ще донесат тези промени, какъв тип УМЕНИЯ ще се изискват за това. Необходимо е услугите по кариерно ориентиране да се трансформират в КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ, НАСОЧЕНО КЪМ БЪДЕЩЕТO, а политиката за ориентиране и образование – към ЛИДЕРСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО.
Проектът FUTURE събра множество данни от всички целеви групи, които по необходимостта от навременни и адекватно предлагани кариерни услуги за развитието на нови работни места и подготовка на гражданите за професиите на бъдещето. Това предполага промяна в подхода в няколко различни измерени – от фокус върху непосредствените избори в образованието и заетостта към развитие на умения за управление на кариерата през целия живот; от един общ модел на консултиране за всички – към адаптирана услуга чрез подходящите методи и инструменти за онези, които се нуждаят от нея.

FUTURE се стреми да инициира именно такава промяна в модела на предлагане. Инициативата цели да подпомогне формирането на умения за бъдещето – активно себепознание и саморефлексия; боравене с надеждни факти и достоверни източници на информация; умение за анализиране на тенденциите и синтезиране на изводи; предприемчивост; гъвкав начин на мислене и любознателност, необходими за адаптиране и придобиване на нови знания и умения, които ще бъдат необходими за управление на технологиите и процесите в бъдещето.

Създателите на политики очакват кариерното ориентиране да помогне за изпълнението на редица цели – повишаване нивата на заетост и адаптивност, конкурентоспособност, трудова мобилност, социално равенство и т.н. Но тези цели трудно могат да се постигнат при недостатъчно ефективни системи за кариерно ориентиране. Необходимо е да се осигури адекватен достъп на всички лица, особено на най-уязвимите, във всички възрасти, до подходящи услуги за кариерно ориентиране и развитие през целия живот. Също така е необходимо да се подсигури засилена перспектива за пазара на труда в училищните програми за кариерно ориентиране, така че инициативите по кариерно ориентиране да бъдат в синхрон със зараждащите се нови професии и реалности.

Поколението Z ще бъде гръбнакът на индустриалната революция. В тази толкова динамична, конкурентна, разнообразна и все по-автоматизирана работна среда, те ще трябва да демонстрират широк набор от компетентности и знания. Голяма част от това поколение ще бъдат самостоятелно заети лица или част от „гиг“ икономиката. Те ще трябва да се адаптират към променящата се работна реалност и технологии и да създадат свой собствен тип професии. За целта ще имат нужда от много по-широк обхват от умения, от онези предоставени от традиционната образователна система.

88% от младите хора взели участие в проучването, проведено в началото на проекта, казват, че е важно за тях да бъдат информирани за професиите на бъдещето и за промените в света на трудовата заетост, но половината от тях понастоящем не учат за тези неща в училище или по неформален начин. Едва 1/3 от младите хора казват, че са запознати с тенденциите на пазара на труда и достоверни източници на информация.

2. Интегриране на новите технологии в обучението и практиката на кариерните консултанти

Промените в света на трудовата заетост предлагат нови възможности за кариерните консултанти. Предвид нарастващото темпо на развитие на настоящите професии, все повече хора са изправени пред предизвикателството да трябва да се запознаят с новите професии и индустрии, които биха могли да предложат нови възможности за работа и кариерни перспективи. Нужни са надеждни, обективни и достъпни данни на пазара на труда, които да помогнат на гражданите да се ориентират в трудностите на пазара на труда, а на кариерните консултанти – да предоставят актуална информация и насоки. Информацията за кариерата трябва да се интегрира в училищните предмети. Уменията за управление на кариерата трябва да се развиват още от ранна възраст и постоянно да се осъвременяват в хода на работния живот чрез обучение на работното място и повишаване на квалификацията. Правителствата, образователният сектор и бизнеса е необходимо да работят заедно, за да намерят начини да осигурят на младите хора висококачествено кариерно консултиране и обучение, с фокус върху дигиталните умения.

Младите хора са по-склонни да проучат готова информация, онлайн инструменти и методи за насочване, обаче все още няма качествени инструменти, които да са информативни и с адекватно образователно съдържание. Съществуващото онлайн съдържание не е адаптирано за напредничавите младежи – вместо това все още преобладават традиционните методи при предоставянето на консултантски услуги.

Има огромна необходимост от разработване и подкрепа на иновациите за кариерно ориентиране чрез различни инициативи и проекти, които произвеждат практически онлайн инструменти, мобилни и онлайн приложения, информационни платформи и др., за да се отговори на търсенето на по-младите поколения за повече актуален подход.

Проектът потвърди важната роля на ученето през целия живот и нуждата от професионално развитие и надграждане на компетентностите на кариерните специалисти, особено по отношение на познаването на нововъзникващите професии, към които да насочват своите клиенти; както и на прилагането на иновативни методи и технологии и методи, така че да посрещнат нуждите на клиентите. В процеса на изпълнение на проекта много от кариерните консултанти споделиха, че изпитват неувереност по отношение на тези две компетентности.

Консултантите по кариерно ориентиране трябва да инвестират в собственото си професионално развитие, за да се адаптират към бързо променящата се среда и да могат да предлагат адекватна информация и услуги. Това включва актуализиране на познанията за тенденциите на пазара на труда, за възникващите професии и умения; предоставянето на услуги по по-гъвкав и достъпен начин, разработването и прилагането на иновативни технологии и методи, за да могат да отговорят на нуждите на своите млади клиенти, които са дигитални по рождение.

Това изисква да се засили предоставянето на адекватно и актуално обучение, за да се подсигури, че качеството на услугите ще бъде адекватно за нуждите на младите хора и ситуацията на пазара. Националните институции в сферата на кариерното ориентиране и обучение трябва да инвестират в обучение на практикуващи на регионално и местно равнище, за да се интегрират и използват получените знания и ресурси. Капацитетът на местните участници е ограничен и това може да бъде променено с първоначално и продължаващо обучение за практикуващи кариерно ориентиране, включително практически семинари, учебни посещения и конференции, където се демонстрират иновации.

3. Подкрепа за иновациите в кариерното ориентиране

Както показаха и проведеното проучване в началото на проекта, и обсъжданията с професионалисти по време на изпълнението му, нуждата от развитие и подкрепа на иновациите в кариерното ориентирате е огромна. Кариерните консултанти изразиха необходимост от практически онлайн инструменти, мобилни и онлайн приложения, информационни платформи, и т.н., с които да посрещнат изискванията на по-младите поколения за по-съвременен подход.

Проектът FUTURE и създадената платформа в 3D виртуален свят, предназначена за кариерно ориентиране на Поколението Z, е чудесен пример за това как дигиталните технологии се вписват в нуждите на младите хора и експертите по кариерно ориентиране. Това е платформа, базирана на учене чрез игри в 3D виртуален свят, която предоставя полезна информация от достоверни източници под формата на онлайн викторини и приключения.

Характеристиките на виртуалните светове ги правят ефективен образователен инструмент, тъй като предоставят възможност да се взаимодейства с учениците чрез по-всеобхватни учебни дейности. И по-специално, виртуалните светове могат да предоставят на учащите цялостно разбиране на дадена ситуация чрез използване на потапящи 3D преживявания, които позволяват на учащите да навигират свободно в учебната среда. Така те могат да изследват виртуалния свят, да участват в мисии, да допускат грешки, да си сътрудничат и комуникират с други обучаеми, което от своя страна обяснява нарастващия интерес към ученето и преподаването в 3D виртуалните светове сред голям брой училища и университети.

Заключенията, изведени в литературата за виртуалните светове, показват, че тези светове могат да засилят вътрешната мотивация, да стимулират постигане на високи учебни резултати и да насърчат приложението в индустрията/научните изследвания. Освен в образованието, виртуалните светове имат положително въздействие и върху подобряването на уменията за управление на кариерата, решаването на проблеми и развитието на собствения потенциал в комплексни ситуации в кариерата и личния живот.

Разработена бе и методология, която позволява на кариерните специалисти и обучители да адаптират и прилагат обучителни сценарии и игри в работата с млади хора. Тази гъвкавост се оказа добавена стойност при широкото използване на играта – например при интегриране в индивидуалните обучителни/консултиращи сесии, класни дейности, групови изследователски проекти за професиите и пазара на труда на бъдещето, всичко това с цел да се подсили учебния процес. В рамките на различните учебни контексти, този формат доказано предоставя стимул на участниците и обучаемите да обсъждат специфични теми, да им се задават учебни задачи под формата на игри, да прилагат креативни идеи с или без подкрепата на човек, който да ги насочва (родители, учители, обучители и т.н.).

Сред финалните дейности по проекта FUTURE бяха два конкурса, които се проведоха в 7-те партньорски държави и цяла Европа, и чиято цел е да стимулират иновативното и проактивно мислене на младите хора и кариерните консултанти. В резултат от тях бяха събрани идеи за професии на бъдещето и примери за нови инструменти и платформи за кариерно ориентиране, базирани на игри – всички те са представени в следващите глави.

Проектът FUTURE ясно демонстрира, че понякога необходимите и важни данни са разпръснати между различни институции и организации и в този смисъл достъпът до иновации и вдъхновение в кариерното ориентиране може да се окаже труден. Това създава затруднение при преноса, сравняването и осъвременяването на релевантната информация, която е важна за планиране на нови национални или трансгранични подходи и иновативни политики. За да се реши този проблем, би било полезно да се създаде едно обединяващо европейско онлайн пространство, което да съдържа вдъхновяващи практики и инструменти. Това е и следващата, надграждаща инициатива на Фондация на бизнеса за образованието – платформата за кариерни умения (http://career-skills.eu).

В заключение, основното послание и предизвикателство е към обществата, които ще трябва да преосмислят визията си за образованието и обучението като цяло. Тяхната основна роля е да подготвят гражданите, от които се очаква да бъдат най-активната и иновативна част от икономиката, и да им предостави повече практически опит, с което да се засили автономността и критичното мислене. За да се постигне това, всички заинтересовани страни ще трябва активно да застанат зад промяна в културата, за да се премине отвъд моделите на традиционното образование и остарелите подходи за кариерно ориентиране. Вместо да се страхуваме от онова, което дигиталното бъдеще крие, обществото трябва да се възползва от зараждащите се възможности да стане по-продуктивно и конкурентоспособно в условията на тези развития. Бизнесът е нужно да прегърне трансформацията и да инвестира в хората, а образованието и кариерното ориентиране е необходимо да станат по-гъвкави и откликващи на социалната промяна, за да подготвят гражданите за глобалната икономика.