Future Time Traveller – Europejski Konkurs na Innowacyjne Narzędzia Doradztwa Zawodowego

Międzynarodowe konsorcjum 7 organizacji biorących udział w europejskim projekcie Future Time Traveler ogłasza konkurs na innowacyjne narzędzia w doradztwie zawodowym.

Konkurs ma na celu wzmocnienie, uznanie i promowanie dobrych praktyk posługiwania się innowacyjnymi narzędziami, interaktywnymi grami, scenariuszami, metodami, platformami i innymi cyfrowymi i nie-cyfrowymi instrumentami opartymi na grach wspierającymi konsulting oraz doradztwo zawowodwe.

Inicjatywa ta jest częścią europejskiego projektu Future Time Traveller, w którym bierze udział 7 organizacji z całej Europy: Business Foundation for Education, Bulgaria (koordynator); CTI – Grecja, EBCC – Portugalia, CIAPE – Włochy, Uniwersytet Łódzki – Polska, Innovation in Learning Institute – Niemcy i Aspire-igen – Wielka Brytania.

Kto może aplikować?

Konkurs skierowany jest do profesjonalistów zajmujących się doradztwem zawodowym we wszystkich obszarach edukacji i szkoleń, na przykład:

 • profesjonalnych doradców zawodowych;
 • pedagogów szkolnych/psychologów szkolnych, pośredników pracy lub innych pokrewnych specjalistów, którzy zajmują się kwestiami doradztwa zawodowego dla uczniów, studentów i młodzieży;
 • trenerów, trenerów personalnych, coachów.

Uczestnicy brać udział w konkursie indywidualnie lub zespołowo:

 • indywidualni wnioskodawcy;
 • profesjonalne zespoły złożone z więcej niż jednego uczestnika;
 • mieszane zespoły złożone ze specjalistów i przedstawicieli grup docelowych (uczniów, młodzieży, dorosłych itp.)

Konkurs otwarty jest dla uczestników ze wszystkich krajów europejskich.

Uczestnik / zespół może wziąć udział w konkursie z więcej niż jedną aplikacją (grą, narzędziem).

Termin

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2019 r.

Wnioski

Wniosek jest wysyłany wyłącznie pocztą elektroniczną przy użyciu formularza zgłoszeniowego (link do pliku w odpowiednim języku partnerskim), łącznie z następującymi informacjami:

 • Krótka prezentacja uczestnika/ów konkursu;
 • Prezentacja innowacyjnego instrumentu/narzędzia/gry, jego cel, grupa docelowa, metodologia, zastosowanie i osiągane rezultaty (które zostaną wykorzystane do publicznej prezentacji)
 • Dowody potwierdzające jakość aplikacji – pliki lub linki do stworzonych produktów; zdjęcia i filmy z aplikacji; opcjonalnie – informacje zwrotne, recenzje użytkowników, które mogą służyć jako dowód jakości opracowanych produktów.
 • Deklaracja zgody uczestnika/ów (załączony plik).

Wnioski z Bułgarii, Niemiec, Grecji, Włoch, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii należy składać w oficjalnym języku narodowym.

Wnioski z innych krajów europejskich należy składać w języku angielskim.

Ocena

Wnioski będą oceniane przez jury w trójczłonowym składzie, złożone z przedstawicieli partnerów projektu i organizacji z dziedziny doradztwa zawodowego, edukacji, rynku pracy i mediów.

Kryteria nagradzania:

 • innowacyjność (40 punktów) – poziom innowacyjności zgłaszanego rozwiązania, które obecnie nie istnieje w danym regionie lub grupie docelowej.
 • wpływ (30 punktów) – stopień w jakim narzędzie / gra odpowiada potrzebom grupy docelowej i ma na nią udowodniony wpływ / efekt;
 • potencjał zwielokrotniania/ponownego odtwarzania (30 punktów) – możliwości dalszego wykorzystania przez innych doradców zawodowych zgłaszanego rozwiązania.

Wyniki zostaną ogłoszone w lutym 2020 r.

Nagrody

Trzech zwycięzców zostanie wybranych w każdym z krajów partnerskich (Bułgaria, Grecja, Niemcy, Włochy, Polska, Portugalia i Wielka Brytania).

Dodatkowo trzech zwycięzców zostanie wybranych z uczestników pochodzących z pozostałych krajów europejskich (nie reprezentowanych w ramach konsorcjum).

 • Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zdobędą więcej niż 80 punktów, otrzymają certyfikat, a ich narzędzia zostaną opublikowane na stronie Future Time Traveler i stronie Facebook projektu.
 • Uczestnicy i zespoły, które zgłosiły trzy najlepsze rozwiązania w każdym z krajów, zostaną zaproszone do zaprezentowania swoich narzędzi podczas finału krajowego pod koniec 2020 roku.
 • Nagrodzone narzędzia i gry z krajów partnerskich i Europy zostaną uwzględnione w e-booku i będą promowane przez sieć Euroguidance w całej Europie.
 • Wszyscy zwycięzcy krajowi oraz zwycięzcy konkursu międzynarodowego (krajów nie reprezentowanych w ramach konsorcjum) otrzymają zaproszenia do udziału w wizycie studyjnej w Wielkiej Brytanii, której gospodarzem będzie Aspire-Igen, będący brytyjskim centrum Euroguidance.

Zasady konkursu

Jeden uczestnik / zespół może zgłosić więcej niż jedną dobrą praktykę/rozwiązanie, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w konkursie.

Uczestnicy zgadzają się dobrowolnie na wykorzystanie rozwiązań/ produktów zgłoszonych do konkursu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za to, że dostarczone dane i produkty intelektualne nie naruszają ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Organizatorzy konkursu mają prawo zdyskwalifikować uczestników, którzy naruszyli zasady konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub wymiany nagród konkursowych i / lub modyfikacji zasad i przepisów konkursu w razie potrzeby, bez wcześniejszego powiadomienia.

Uczestnicy są uprawnieni do otrzymania nagród, tylko w przypadku, gdy złożą formularz wniosku i deklarację, w której wyrażają zgodę na regulamin konkursu i oświadczenie o ochronie prywatności.

Uczestnicy zezwalają organizatorom konkursu na promocję produktów intelektualnych stworzonych na potrzeby konkursu w kanałach komunikacyjnych projektu Future Time Traveller – strona internetowa http://future-time-traveller.eu, strona na Facebook https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller, biuletyny i inne kanały komunikacji.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Uczestnicząc w Konkursie, uczestnicy potwierdzają, że przeczytali i zaakceptowali niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jaki i poniższe warunki. Uczestnicy zgadzają się, że dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail („Dane osobowe”) mogą być:

 • gromadzone, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane w inny sposób w celu prowadzenia i administrowania Konkursu
 • wykorzystywane do weryfikacji tożsamości Uczestnika, adresu pocztowego i numeru telefonu w przypadku, gdy Uczestnik kwalifikuje się do otrzymania jednej z Nagród, jak również w celu dostarczenia ww. nagród.
 • wykorzystane do spełnienia dodatkowych warunków Konkursu lub do skontaktowania się z Uczestnikiem w odpowiedzi na każde pytanie zadane przez takiego Uczestnika.
 • udostępnione przez organizatorów, bądź podmiot upoważniony, zgodnie z obowiązującym prawem lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby spełnić wymagania ustawowe bądź procesowe, którym podlega Komisja Europejska, lub w celu ochrony praw lub własności Komisji Europejskiej.
 • pozycje i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane online;
 • Twoje dane osobowe pozostaną w bazie danych projektu do czasu rozstrzygnięcia konkursu i opublikowania wyników. Dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej rok po wykonaniu ostatnich czynności związanych z Konkursem.
 • Zebrane dane osobowe i wszystkie informacje związane z oceną zostaną usunięte najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu kontraktu.
 • Uczestnicy mają prawo do wycofania zgody na komunikację elektroniczną i pisemną oraz aktualizację danych kontaktowych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z takich praw, uczestnicy mogą wysłać wniosek do dr Piotra Czerwonki na adres: czerwonka@uni.lodz.pl
 • Uczestnicy, którzy żądają usunięcia swoich danych lub wycofania zgody w trakcie Konkursu, akceptują, że spowoduje to automatyczne zakończenie ich udziału w Konkursie, ponieważ nie mogą oni zostać umieszczeni na liście uczestników bez zapisywania ich danych.

Więcej informacji udziela dr Piotra Czerwonki pod adresem piotr.czerwonka@uni.lodz.pl.