Инициативата има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри, платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, базирани на игри.

Стартира международен конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране, иницииран по проект Future Time Traveller. Конкурсът има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни игри и инструменти (традиционни и дигитални) за кариерно ориентиране.

Конкурсът се инициира от 7 организации в цяла Европа: Фондация на бизнеса за образованието, България; CTI – Гърция, EBCC – Португалия, CIAPE – Италия, University of Lodz – Полша, Innovation in Learning Institute – Германия и Aspire-igen – UK. У нас инициативата се провежда с подкрепата на Euroguidance България.

За кого е конкурсът?

Конкурсът е насочен към специалисти, които се занимават с кариерно консултиране във всички сфери на образованието и обучението, например:

 • кариерни консултанти;
 • педагогически съветници или психолози в училища, трудови посредници, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици, студенти, възрастни;
 • обучители в неформалната сфера.

В конкурса могат да се включат:

 • индивидуални участници (кариерни и педагогически специалисти, специалисти по пазара на труда, психолози и др.);
 • професионални екипи, съставени от повече от един участник;
 • смесени екипи, съставени от професионалисти и представители на целевите групи.

Могат да участват участници от всички европейски държави.

Всеки участник / екип може да участва в конкурса с повече от една кандидатура (игра, инструмент).

Краен срок

Крайният срок за кандидатстване е 31 декември 2019.

Документи за кандидатстване:

Кандидатстването става чрез електронен формуляр, включващ:

 • Кратко представяне на кандидата/ екипа и опита в кариерното ориентиране (до 1000 символа);
 • Представяне на иновативния инструмент, услуга или метод, тяхното приложение и постигнатите резултати;
 • Приложения, доказващи качеството на кандидатурата – файлове или линкове към създадени продукти; видеа, снимки, обратна връзка,  отзиви от потребители и др.
 • Декларации за съгласие за доброволно предоставяне на лични данни и тяхното използване от организаторите на конкурса на национално и европейско ниво без комерсиална цел; както и за достоверност на предоставените инструменти и данни.

Кандидатурите от България, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия и Великобритания се изпращат на съответния официален език.

Кандидатурите от другите европейски държави се изпращат на английски език.

Оценка на кандидатурите

Кандидатурите ще бъдат оценявани от жури в 3-членен състав, което включва представители на партньорите по проекта и на организации в сферата на кариерното ориентиране, образованието, пазара на труда, медии.

Критерии за оценка:

 • иновативност (40 точки) – въвеждане на оригинални, новаторски инструменти, каквито в момента не съществуват в конкретния регион или спрямо съответната целева група.
 • въздействие (30 точки) – практиката да отговаря на нуждите на целевата група и да има доказано въздействие;
 • разпространение (30 точки) – резултатите или самата практика да могат да се използват и от други кариерни консултанти в съответната сфера.

Резултатите ще бъдат обявени през февруари 2020.

Награди

Във всяка партньорска държава (България, Гърция, Германия, Италия, Полша, Португалия и Великобритания) ще бъдат присъдени по три национални награди.

Допълнително ще бъдат присъдени три награди за участници от други европейски държави.

 • Всички участници в конкурса, получили над 80 точки, ще получат сертификат, а техните инструменти ще бъдат представени в уебсайта и на Facebook страницата на проекта Future Time Traveller.
 • Участниците и екипите, представили трите най-добри практики, ще бъдат поканени да демонстрират своите инструменти по време на финалното събитие в съответната държава в края на 2020.
 • Отличените инструменти и игри ще бъдат представени в електронна книга и ще бъдат разпространени чрез мрежата на Еврогайдънс в цяла Европа.
 • Победителят от всяка партньорска държава, както и победителят измежду кандидатите от други европейски държави, ще бъде награден с участие в учебна визита в Euroguidance Europe, UK.

Правила на конкурса

Един участник / екип може да представи повече от една добра практика, но може да спечели само една награда в конкурса.

Участниците предоставят доброволно право на използване на интелектуалните продукти, представени в конкурса, при спазване на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

Участниците носят отговорност, че предоставените данни и интелектуални продукти не нарушават Закона за авторското право и сродните му права.

Организаторите на конкурса имат право да дисквалифицират участниците, които са нарушили правилата на конкурса.

Организаторите си запазват правото да променят или заменят конкурсните награди и / или да променят правилата и правилата на конкурса, както и когато е необходимо, без предизвестие.

Участниците имат право да получат наградите само в случай, че подадат формуляра за кандидатстване и декларация, в който се съгласяват с правилата на конкурса и с декларацията за поверителност.

Участниците дават право на организаторите на конкурса да популяризират интелектуалните продукти, създадени за конкурса в комуникационните канали на проекта Future Time Traveler – уебсайт http://future-time-traveller.eu,  Facebook страница https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller, бюлетини и други.

Лични данни

Участвайки в конкурса, участниците потвърждават, че са прочели и приели условията, описани тук. Участниците са съгласни, че личните данни, включително име, пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес могат да бъдат:

 • събирани, обработвани, съхранявани и използвани по друг начин за целите на провеждането и администрирането на конкурса или наградите;
 • използвани за удостоверяване на самоличността на участника, пощенския адрес и телефонния номер в случай, че участникът бъде награден, както и за доставяне на съответните награди от конкурса;
 • използвани за изпълнение на допълнителни условия на конкурса или за контакт с участник в отговор на всеки въпрос, подаден от такъв участник;
 • споделени от организаторите или от друга страна, упълномощена от тях страна, ако такова действие е необходимо, за да се съобразят с изискванията на закона, в защита на правата на интелектуална собственост или в интерес на финансиращата организация.
 • Описание на наградените практики и инструменти и имената на победителите ще бъдат публикувани онлайн;
 • Вашите лични данни ще останат в базата данни на проекта, докато резултатите от конкурса бъдат публикувани и полезно експлоатирани. Личните данни ще бъдат изтрити най-късно една година след последното действие във връзка с конкурса.
 • Събраните лични данни и цялата информация, свързана с оценката, ще бъдат изтрити най-късно шест месеца след края на проекта.
 • Участниците имат право по всяко време да оттеглят съгласието си за електронна комуникация и доставка на документи и да актуализират информацията за контакт. За да упражняват тези права, участниците могат да изпратят искане до: Nevena.Rakovska@gmail.com.
 • Участниците, които искат техните данни да бъдат заличени или да оттеглят съгласието си по време на конкурса, приемат, че това автоматично ще прекрати участието им в конкурса, тъй като те не могат да бъдат включени в списъка на участниците, без да се записват техните данни.

За повече информация – Невена Раковска, Фондация на бизнеса за образованието (координатор на проекта) – Nevena.Rakovska@gmail.com.